INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 


v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov

 

I. Účely spracúvania Vašich údajov

V prípade ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti GECO, s. r. o. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať zákonným spôsobom pre nasledujúce účely:

 

  • V prípade ak ste reagovali na vypísanú voľnú pracovnú pozíciu v spoločnosti berieme Váš záujem ako žiadosť o uzatvorenie pracovnej zmluvy a Vaše osobné údaje spracúvame na základe predzmluvných vzťahov.

  • V prípade ak ste nereagovali na konkrétnu pozíciu, berieme Váš záujem a poskytnutie osobných údajov (životopisu a pod.) ako výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

 

II. Poskytovanie Vašich údajov

Zamestnávateľ poskytuje Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a výlučne príjemcom na základe právnych predpisov alebo na základe zmluvy osobám - sprostredkovateľom, ktoré pre Zamestnávateľa a na základe jeho pokynov spracúvajú osobné údaje.

 

III. Doba spracúvania Vašich údajov

Vaše osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 3 mesiacov od ich získania. V prípade obsadenia pracovnej pozície alebo uplynutia stanovenej doby, údaje vymazávame alebo skartujeme.

 

IV. Aké máte práva

Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu a právo namietať. Pokiaľ preukážete, že spracúvanie Vašich údajov nie je oprávnené, máte právo na vymazanie či obmedzenie spracúvania. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu alebo zmluvy máte právo na prenosnosť osobných údajov.
V prípadoch spracúvania Vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov u Zamestnávateľa je nezákonné, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk).

 

V. Prehlásenie zamestnávateľa

Zamestnávateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie zamestnancov na uvedené účely. Zamestnávateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú bezpečnosť osobných údajov.

Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie