INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVv zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov.

 

I. Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť GECO, s. r. o., so sídlom Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 587, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka: 21187/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

II. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému na účel ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality. Je oprávneným záujmom prevádzkovateľa monitorovaním priestorov dosahovať tento účel v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

III. Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov?

Prevádzkovateľ spracúva výhradne iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné a primerané na stanovený účel. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä bežné osobné údaje, v našom prípade fyziologickú podobu dotknutej osoby tak, ako je zachytená na kamerovom zázname.

 

IV. Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím stranám, okrem ním oprávnených osôb, ktorých poveril spracúvaním osobných údajov v jeho mene a výhradne na základe jeho pokynov.
V prípade oprávnenej a zákonnej žiadosti sme na základe právnych predpisov povinný sprístupniť osobné údaje súdom prípadne orgánom činným v trestnom konaní alebo iným subjektom, keď to ustanovuje zákon.

 

V. Ako dlho spracúvame osobné údaje ?

Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Máme nastavené vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.
Doba uchovávania osobných údajov je nastavená na 72 hodín. V prípade ak na základe získaného záznamu budeme obhajovať naše právne nároky (napríklad v súdnych sporoch a pod.) môžu byť osobné údaje uchovávané až do doby vyriešenia tohto prípadu.

 

VI. Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie.

 

VII. Odkiaľ sme získali osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame z kamerového systému, ktorý monitoruje naše maloobchodné prevádzky a obchodné priestory.
Pokiaľ si nie ste istý odkiaľ máme osobné údaje o Vašej osobe, môžete využiť právo na prístup k osobným údajom, ktoré je popísané nižšie, alebo nás priamo kontaktujte.

 

VIII. Aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov?

Podľa Článku 15 až 22 Nariadenia GDPR a §21 až 29 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od prevádzkovateľa:

 

IX. Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú spracúvané́ prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva a na základe takejto žiadosti Vás informovať o:
 
  • účele spracúvania,
  • kategórii spracúvaných osobných údajov,
  • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
  • dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie,
  • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) na Úrad na ochranu osobných údajov,
  • informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás,
  • informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,
  • informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 

X. Právo na opravu

Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinný ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinný vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme. Bohužiaľ ale vzhľadom na typ osobných údajov a spôsob ich spracúvania nie je možné v kamerovom zázname vykonať žiadne opravy alebo zmeny.

 

XI. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu, na základe ktorého vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.

 

XII. Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujme, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

 

XIII. Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

 

XIV. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

XV. Právo podať podnet alebo sťažnosť̌ na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov môžete sa kedykoľvek obrátiť̌ na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk.

 

XVI. Kde a ako je možné uplatniť si svoje práva ?

Práva, ktoré zakladá zákon o ochrane osobných údajov, si môžete kedykoľvek uplatniť písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese gdpr@geco.sk.


Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.
Všetky informácie, ktoré sme povinní Vám poskytnúť, sa snažíme vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme v odôvodnených prípadoch oprávnení, najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí, predĺžiť túto lehotu o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme vždy informovať̌.

 

Záverečné ustanovenia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní, vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov, poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto zásady upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.
Prosím berte na vedomie, že zamestnanci našich predajní nie sú oprávnení prijímať a vybavovať Vaše žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. Akékoľvek žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov nám zasielajte prostredníctvom elektronickej pošty na gdpr@geco.sk alebo adresu sídla spoločnosti (prevádzkovateľa).
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie