INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov

 

Účel spracúvania Vašich údajov

V prípade ak ako dotknutá osoba zavoláte našu zákaznícku infolinku spracúvame Vaše osobné údaje (záznam hovoru s operátorom) za účelom skvalitňovania našich služieb, riešenie podnetov, sťažností a reklamácií a obhajovanie právnych nárokov. Záznam hovorov vykonávame ako náš oprávnený záujem.

 

Poskytovanie Vašich údajov

Zamestnávateľ poskytuje Vaše osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a výlučne príjemcom na základe právnych predpisov (napríklad orgány činné v trestnom konaní, kontrolné orgány, Obchodná inšpekcia a pod.) alebo na základe zmluvy osobám - sprostredkovateľom, ktoré pre Zamestnávateľa a na základe jeho pokynov spracúvajú osobné údaje. Takouto osobou je spoločnosť poskytujúca technickú podporu a realizáciu callcentra.

 

Doba spracúvania Vašich údajov

Vaše osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 1 mesiaca od ich získania. V prípade zisteného incidentu alebo pre záznamy, ktoré sa týkajú situácie / podnetu / sťažnosti / reklamácie, ktoré sú v štádiu riešenia môže byť doba záznamu uchovávaná po dobu 1 roka od ukončenia riešenej veci. Po uplynutí stanovenej doby, údaje vymazávame.

 

Aké máte práva

Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s právnymi predpismi. Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na ich opravu a právo namietať. Pokiaľ preukážete, že spracúvanie Vašich údajov nie je oprávnené, máte právo na vymazanie či obmedzenie spracúvania. V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu alebo zmluvy máte právo na prenosnosť osobných údajov.
V prípadoch spracúvania Vašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov u Zamestnávateľa je nezákonné, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk).

 

Prehlásenie zamestnávateľa

Zamestnávateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie alebo profilovanie zamestnancov na uvedené účely. Zamestnávateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú bezpečnosť osobných údajov. 
Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie / Sme Vám stále bližšie